مقاله ها
نام نویسنده:تیم فنی و مهندسی شرکت پیراژ پویا

سنسور باد

با توجه به اینکه سقف های اتوماتیک شرکت پیراژ پویا دارای بالاترین استانداردهای اروپایی می باشند.در صورت درخواست مشتری یا با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و تشخیص تیم فنی و مهندسی شرکت پیراژ پویا برای ایمنی بیشتر در برابر طوفان های شدید، برای سرعت باد بالاتر از 60کیلومتر بر ساعت می باشد که در هنگام وقوع آن سقف متحرک جمع و از بروز آسیب های احتمالی در امان بماند.

@val3


تیم فنی و مهندسی شرکت پیراژ پویا


مقالات مرتبط